چرا فرزند بزرگتر از بقیه باهوش‌تر است؟ – شکوفه اصفهان

– ترجمه از آرمان رمضانی: زمانی که فرزندان یک خانواده با هم نمی سازند زندگی برای همه سخت میشود و زمانی که با هم دست برادری می دهند انگار بار سنگینی از روی دوش مادر و پدر برداشته شده است
ادامه خواندن “چرا فرزند بزرگتر از بقیه باهوش‌تر است؟ – شکوفه اصفهان”