ورود سامانه جدید بارشی از غلظت گرد و غبار اهواز می کاهد – شکوفه اصفهان

سامانه بارشی که چند روز اخیر کشور را فرا گرفته است، فردا به تدریج از کشور خارج و سامانه دیگری روز جمعه وارد کشور می شود
ادامه خواندن “ورود سامانه جدید بارشی از غلظت گرد و غبار اهواز می کاهد – شکوفه اصفهان”